Teraz jest poniedziałek, 25 mar 2019, 22:16


Interpelacje ws. działalności IMGW

Informacje na temat służb meteorologicznych i wydarzeń z nimi związanych
 • Autor
 • Wiadomość
Offline
Avatar użytkownika

Maciej Dolecki

Członek stowarzyszenia

Członek stowarzyszenia

 • Posty: 365
 • Dołączył(a): sobota, 23 kwi 2011, 10:46
 • Pseudonim: FRAKCJA ZIMNA
 • Numer GG: 0

Interpelacje ws. działalności IMGW

Postwtorek, 10 maja 2011, 00:04

Interpelacja nr 3426

do ministra środowiska

w sprawie zagrożenia powodziowego oraz systemu wczesnego ostrzegania przed powodzią

Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie z informacjami przekazanymi mi przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana Krzysztofa Janika, nadzór nad działalnością Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej sprawuje minister środowiska. Przeprowadzana przez Najwyższą Izbę Kontroli kontrola wykorzystania kredytu udzielonego przez Bank Światowy na budowę systemu monitorowania, prognozowania i ostrzegania przed powodzią wykazała istotne nieprawidłowości w tym zakresie. Według NIK odpowiedzialny za budowę systemu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wykorzystywał część kwoty kredytu niezgodnie z przeznaczeniem i niecelowo, między innymi na niepotrzebne usługi konsultingowe, wyjazdy zagraniczne i zakup samochodów oraz żywności. Pomimo upływu 5 lat od powodzi w 1997 r., nadal nie funkcjonują systemy wczesnego ostrzegania, brakuje radarów ostrzegawczych oraz telemetrycznej i hydrologiczno-meteorologicznej sieci pomiarowej. Niepokoi ponadto fakt, że instytut nie był w stanie wypracować spójnej strategii budowy systemu monitorowania, prognozowania i ostrzegania przed powodzią, co grozi niewykorzystaniem pozostałej kwoty kredytu.

Postawa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej budzi poważne zastrzeżenia, szczególnie w kontekście możliwości zagrożenia powodziowego w bieżącym roku. Sprawny system monitorowania, prognozowania i ostrzegania przed powodzią może bowiem w istotny sposób ograniczyć szkody, jakie niesie za sobą omawiany kataklizm, a przede wszystkim ocalić życie ludzkie.

Panie ministrze, jak pan minister ocenia prace nad budową systemu monitorowania, prognozowania i ostrzegania przed powodzią?

Jakie są przyczyny niemocy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w wykorzystaniu kredytu Banku Światowego?

Jak pan minister ocenia zagrożenie powodziowe w bieżącym roku?

Czy Polska jest przygotowana do ewentualnej powodzi w tym roku?

Z poważaniem

Poseł Bogdan Lewandowski

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2003 r.
Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 3426


w sprawie zagrożenia powodziowego oraz systemu wczesnego ostrzegania przed powodzią

Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Bogdana Lewandowskiego w sprawie systemu ostrzegania przed powodzią oraz zagrożenia powodziowego przedstawiam poniżej odpowiedzi na pytania postawione przez pana posła wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami.

Zgodnie z umową kredytu nr 4264 POL z dnia 23 grudnia 1997 r., zawartą pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (Bankiem Światowym), na realizację projektu pn. ˝Likwidacja skutków powodzi˝ Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej realizuje Komponent B.2 projektu ˝Monitorowanie, prognozowanie i ostrzeganie˝. W ramach tego komponentu powstaje System Monitoringu i Osłony Kraju - SMOK, którego celem jest zmodernizowanie Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej. Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu stworzenie na terytorium całego kraju nowoczesnego, kompleksowego systemu monitorowania, prognozowania i ostrzegania oraz gromadzenia i rozpowszechniania informacji o stanie atmosfery i hydrosfery. W ramach systemu SMOK m.in. zostanie wybudowana telemetryczna sieć obserwacyjno-pomiarowa składająca się z blisko 1000 punktów pomiarowych, system radarów meteorologicznych, który docelowo będzie się składał z ośmiu radarów, automatyczny system detekcji wyładowań atmosferycznych, zostanie opracowany i wdrożony nowoczesny system osłony i prognoz hydrologicznych i meteorologicznych, nastąpi doposażenie techniczne Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej.

Przystępując do realizacji Komponentu B.2 (podobnie jak w przypadku pozostałych komponentów składowych projektu), opracowano harmonogram realizacyjny, w którym uszczegółowiony został zakres rzeczowy komponentu poprzez określenie zadań, jakie powinny być zrealizowane dla zmodernizowania Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej i poprawy skuteczności osłony przed powodzią oraz innymi groźnymi zjawiskami naturalnymi, takimi jak burze, silne wiatry, sztormy, intensywne opady itp. Harmonogram ten, będący efektem wspólnej pracy IMGW, Ministerstwa Środowiska, Biura Koordynacji Projektu Banku Światowego we Wrocławiu oraz ekspertów Banku Światowego, został zaakceptowany przez Komitet Sterujący Projektem, działający pod przewodnictwem szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie przez Bank Światowy w Waszyngtonie.

Zgodnie z ww. harmonogramem wszystkie działania, jakie powinny być podjęte dla zrealizowania Systemu Monitoringu i Osłony Kraju (SMOK), podzielono na 27 zadań cząstkowych. Wykonawcy zadań są wyłaniani w drodze procedur - prowadzonych odrębnie dla każdego zadania - zgodnych z zasadami Banku Światowego, do których stosowania i przestrzegania zobowiązał się rząd RP w umowie kredytu. Do dnia dzisiejszego zostało zakończonych 15 zadań, w tym m.in. zakończono budowę systemu detekcji wyładowań atmosferycznych, zmodernizowano system teleinformatyczny IMGW oraz uruchomiono System Obsługi Klienta (SOK), który ułatwi i przyspieszy dystrybucję produktów Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej do użytkowników, doposażono terenowe służby pomiarowe i serwisowe w nowoczesny sprzęt pomiarowy, techniczny i transportowy, zainstalowano 47 automatycznych stacji meteorologicznych. Wszystkie ww. systemy i urządzenia włączono już do bieżącej operacyjnej działalności PSHM. Pozostałe zadania w większości są w trakcie realizacji i powinny być zakończone najpóźniej do lutego 2004 r.

Są niestety dwa zadania, przy których realizacji Instytut napotyka problemy zewnętrzne, w dużym stopniu niezależne od IMGW. Pierwszym z nich jest zadanie związane z rozbudową systemu radarów meteorologicznych POLRAD. Spośród 8 radarów, które mają tworzyć w przyszłości polski system radarowy, na dzień dzisiejszy trzy (Legionowo k. Warszawy, Ramża k. Katowic i Pastewnik k. Wrocławia) są włączone do operacyjnej działalności PSHM. Budowa kolejnych trzech obiektów (w Rzeszowie, Poznaniu i Świdwinie) jest już znacznie zaawansowana i powinna się zakończyć w tym roku. W przypadku dwóch radarów, które powinny być zbudowane w okolicach Tarnowa i Gdańska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej od początku realizacji zadania napotyka duże problemy lokalizacyjne. W I fazie procesu inwestycyjnego, decydującej o przebiegu realizacji przedsięwzięcia, czyli na etapie uzgodnień lokalizacyjnych, uzyskania pozwolenia na budowę itp., IMGW jest tylko jedną stroną procesu. Druga strona to instytucja lub osoby prywatne, które czasami wcale nie są zainteresowane lokalizacją radaru na ich terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie. W przypadku radarów wciąż niestety działa jeszcze mechanizm ˝radar oczywiście tak, ale dlaczego koło mnie? W przypadku radaru, który powinien być zbudowany w okolicach Tarnowa, Instytut na skutek protestów społeczności lokalnych zmuszony był do czterokrotnej już zmiany lokalizacji i rozpoczynania każdorazowo całej procedury uzgodnień od początku. W chwili obecnej wydaje się, że sprawa lokalizacji tego radaru będzie już ostatecznie rozstrzygnięta, jednak konieczność poszukiwania nowych miejsc posadowienia obiektu wydłużyła znacznie proces inwestycyjny. W przypadku radaru w okolicach Gdańska sprawa ostatecznej lokalizacji, pomimo interwencji resortu, nie została załatwiona do dziś, bowiem jeden z mieszkańców odwołuje się od każdej kolejnej decyzji czy postanowienia wydanego w przedmiotowej sprawie, co bardzo opóźnia proces uzgodnień. Również w tym przypadku IMGW poszukuje nowej, zastępczej lokalizacji, jednak jest to sprawa trudna. Pamiętać bowiem należy, że lokalizacja radaru jest przede wszystkim uwarunkowana względami merytorycznymi. W związku z opisaną sytuacją budowa całego systemu radarów meteorologicznych jest już opóźniona, jednak nadal istnieje możliwość zakończenia przedsięwzięcia do końca lutego 2004 r., tj. do terminu zakończenia umowy kredytu z Bankiem Światowym.

Drugie zadanie związane jest z budową telemetrycznej hydrologiczno-meteorologicznej sieci pomiarowej. W tym przypadku z jednej strony znacznie przedłuża się procedura przetargowa - międzynarodowy przetarg konkurencyjny - w trakcie której na wniosek Banku Światowego został wydłużony termin składania ofert i proces wyboru wykonawcy nie został jeszcze zakończony, z drugiej zaś pojawiają się także problemy lokalizacyjne.

Pozwoliłem sobie przedstawić powyższe dość szerokie wyjaśnienia, nie do końca bowiem mogę zgodzić się ze stwierdzeniem pana posła, iż ˝(...) instytut nie był w stanie wypracować spójnej strategii budowy systemu monitorowania, prognozowania i ostrzegania˝. Zdaję sobie sprawę, jak duże są oczekiwania społeczeństwa w zakresie osłony przeciwpowodziowej. Jednak oceniając realizację całego projektu po upływie czterech lat, wydaje się, iż założenia przyjęte przez stronę polską i Bank Światowy w momencie podpisywania umowy kredytu, dotyczące możliwości unowocześnienia systemu osłony przeciwpowodziowej kraju w tak krótkim czasie (początkowy termin zakończenia umowy kredytu przewidziany był na dzień 31 sierpnia 2001 r.), były zbyt optymistyczne, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę stan przygotowania całego przedsięwzięcia do realizacji na dzień zawarcia umowy. Odnosi się to, jak wspomniałem, nie tylko do zadań realizowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ale całego projektu. W momencie zawierania umowy kredytu z Bankiem Światowym znane były jedynie ogólnie sformułowane założenia projektu, zwłaszcza w odniesieniu do tzw. składowej B ˝Osłona przeciwpowodziowa i ograniczenia zagrożenia powodziowego˝, w ramach której realizowany jest m.in. Komponent B.2. Cały proces przygotowywania szczegółowych planów, harmonogramów i projektów, poprzedzający właściwą realizację przedsięwzięcia, następował dopiero później. Jeżeli dodatkowo weźmie się pod uwagę niejednoznaczność zapisów samej umowy kredytu, na co zwróciła również uwagę Najwyższa Izba Kontroli, konieczność stosowania niejednokrotnie bardzo długotrwałych procedur Banku Światowego, uzyskiwania akceptacji banku dla szeregu dokumentów, a także problemy związane np. z lokalizacją obiektów, których skali nie można było przewidzieć, potwierdza to wcześniejsze twierdzenie o zbyt optymistycznym podejściu już na samym starcie. Przy takich uwarunkowaniach nawet najbardziej szczegółowe plany i harmonogramy - a taki szczegółowy plan systemu SMOK Instytut opracował jeszcze w 1998 r. - trudno jest realizować.

W kontekście zagrożenia powodziowego przedstawiam następujące wyjaśnienia. W ostatnich latach problemem dla resortu środowiska w Polsce, który kształtuje i realizuje cele polityki ekologicznej państwa, jakimi są sprawy gospodarki wodnej i ochrony przed powodzią, pozostaje szukanie odpowiedzi na pytanie, jak osiągnąć zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo ekologiczne kraju. Tak postawione pytanie nie znalazło w pełni swojego rozwiązania w obliczu doświadczeń wielkich powodzi z 1997, 1998 i 2001 r. w naszym kraju. Zjawiskom powodzi nie można w pełni zapobiec, można natomiast wpłynąć na przebieg wezbrań i stan wód tylko w ograniczonym zakresie. Współpraca przy rozwiązywaniu problemów powodziowych musi dotyczyć całego kraju oraz odbywać się w ścisłym współdziałaniu pomiędzy gospodarką przestrzenną i urbanistyką, gospodarką wodną, ochroną środowiska i przyrody oraz rolnictwem i leśnictwem. W programie działań powinna zaznaczać się wspólna odpowiedzialność gospodarki, polityki i szerokiego ogółu za ochronę przeciwpowodziową.

Potencjalne zagrożenie powodziowe występuje w Polsce na terenie całego kraju i na przestrzeni całego roku. Główne przyczyny występowania powodzi to niekorzystne warunki atmosferyczne, a w okresie letnim intensywne opady. W naszym klimacie najwyższe zagrożenie powodziowe wywołane opadami deszczu występuje w okresie letnim czerwiec-sierpień. Obszarem o najwyższym zagrożeniu powodziowym są zlewnie dorzeczy górnej Wisły oraz górnej i środkowej Odry, a także zlewnie małych cieków i potoków na pozostałym obszarze kraju.

Jednoznaczne stwierdzenie wystąpienia zagrożenia powodziowego w bieżącym roku z tak dużym wyprzedzeniem nie jest możliwe. Prognoza hydrologiczna, czyli wnioskowanie o przebiegu zjawisk hydrologicznych z dużym wyprzedzeniem (miesiąc i więcej), będzie tylko wnioskowaniem opartym na analizie statystycznej.

Na kształtowanie się sytuacji hydrologicznej największy wpływ mają warunki meteorologiczne okresu bezpośrednio poprzedzającego i prognostycznego. Dlatego też pierwsze wiarygodne informacje i ostrzeżenia o przewidywanym wystąpieniu zagrożenia powodziowego opierają się na prognozach (krótkoterminowych), na podstawie których można uzyskać ilościową prognozę opadu i określić obszar jego występowania. Resort środowiska ma świadomość, że aktualny stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego jest niewystarczający. Dąży więc do zagwarantowania bezpieczeństwa, trwałości i opłacalności ekonomicznej dotychczasowych systemów ochrony przed powodzią i łączenia ich z rozwojem nowych narzędzie i metodologii inżynierii wodnej. Czyni to ze świadomością, że zagrożenia dla środowiska naturalnego, a dość częste w naszym kraju powodzie i zalania, przynoszą straty materialne i stanowią duże obciążenia dla państwa. Tak rozumiana ochrona, dla której każdego roku trzeba zabezpieczyć środki finansowe, odnosi się do całego kraju.

Głównym celem wszystkich działań prewencyjnych oraz tworzenia sposobów ochrony przed przyszłymi wezbraniami jest ochrona życia ludzi i minimalizacja szkód ekonomiczno-społecznych wywoływanych tymi zjawiskami. W mojej opinii jako szefa resortu środowiska funkcjonowanie systemu przeciwpowodziowego w naszym kraju zawiera działania zmierzające do ograniczania zagrożenia, a suma potrzeb dopełnienia przedsięwzięciami systemu przeciwpowodziowego do stanu optimum, określonego jako najkorzystniejsze stadium bezpiecznego przeprowadzenia wód wezbraniowych przez dolinę rzeczną, jest miarą zagrożenia powodziowego nie tylko w bieżącym roku, ale w każdym czasie.

Obowiązująca od stycznia 2002 r. ustawa Prawo wodne zawiera szereg nowych uregulowań w zakresie ochrony przed powodzią, których celem jest tworzenie lepszych warunków do bezpiecznego przeprowadzania fali powodziowej i minimalizowania skutków powodzi. Zalicza się do nich: zachowanie i tworzenie systemów retencji wód, racjonalne retencjonowanie wód i użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, funkcjonowanie systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze oraz kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych i terenów zalewowych. Ustawa nadaje uprawnienia dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej w ramach ośrodków koordynacyjno-informacyjnych ochrony przeciwpowodziowej do koordynowania działań związanych z ochroną przed powodzią w regionach wodnych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w ramach państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej przekazuje codziennie do służb zarządzania kryzysowego i właściwych ministrów biuletyn meteorologiczny i biuletyn stanu wody oraz ostrzeżenia o opadach śniegu, deszczu, silnym wietrze. Ostrzeżenia dodatkowo zwracają uwagę na wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych. IMGW monitoruje oraz informuje o stanie wód i przebiegu zjawisk lodowych na głównych rzekach w Polsce. Zgodnie z przyjętymi zasadami postępowania odpowiedzialne służby, w tym regionalne zarządy gospodarki wodnej, podejmują działania dotyczące minitorowania i ochrony obiektów z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej.

W strukturach naszego państwa bezpośrednią ochroną przed powodzią i prowadzeniem akcji ratunkowej w czasie powodzi zajmują się służby ratownictwa kryzysowego i ochrony ludności. Nad likwidacją skutków powodzi czuwa powołane od kilku lat. Biuro do spraw Usuwania Skutków Powodzi przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Aby kraj był dobrze przygotowany do ewentualnej powodzi, proces prac studialnych, projektowania, budowy, eksploatacji i remontów systemów zabezpieczenia przeciwpowodziowego powinien stać się procesem ciągłym. Polska jest przygotowana do ewentualnej powodzi w tym roku o tyle skuteczniej, o ile bardziej przybliżyła się do stanu optimum funkcjonowania systemu przeciwpowodziowego w ostatnim czasie. Temu przybliżeniu służyła realizacja na miarę możliwości państwa takich przedsięwzięć, jak na przykład budowa polderu Buków na górnej Odrze, przekazanie do eksploatacji dwóch zbiorników wodnych Topola i Kozielno na Nysie Kłodziej, budowa kanału Ulgi w Opolu, modernizacja jazu Bartoszowice i jazu Szczytniki we Wrocławskim Węźle Wodnym, modernizacja wałów przeciwpowodziowych, regulacja rzek i potoków oraz wiele innych.

Z poważaniem

Sekretarz stanu

Krzysztof Szamałek

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2003 r.Interpelacja w sprawie opłat pobieranych przez IMiGW od urzędów gmin za informację dobową
Numer: 16123


Minister Środowiska
Data wpływu: 20 maja 2010 r.
Szanowny Panie Ministrze! W ostatnich dniach południe Polski zostało doświadczone przez kolejną powódź. W takiej sytuacji informacja dobowa od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o stanie wód oraz prognozie pogody jest niezbędna do prawidłowej i szybkiej pracy urzędów gmin, które nadzorują akcję powodziową. Informacja hydrometeorologiczna pozwala przewidzieć rozwój sytuacji i ustalić strategię działania na wypadek nadchodzącej fali.
Wobec powyższego niezrozumiały jest fakt, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej żąda od urzędów gmin opłaty za informację dobową. Znajdujemy się w sytuacji powodzi i warunkowanie wydania informacji dobowej od uiszczenia opłaty budzi szczególne oburzenie, bowiem utrudnia akcję ratunkową.
W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
1. Dlaczego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej pobiera opłaty od urzędów gmin za informację dobową?
2. Dlaczego powyższa zasada ma swoje zastosowanie także w sytuacji powodzi?
3. Czy Ministerstwo Środowiska przewiduje wprowadzenie zmian w powyższej sprawie?
Z poważaniem
Poseł Michał Wojtkiewicz
oraz grupa posłów
Warszawa, dnia 20 maja 2010 r.

Interpelacja w sprawie opłat pobieranych przez IMiGW od urzędów gmin za informację dobową
Numer: 16123

Odpowiedź

Od:
Bernard Błaszczyk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Data wpływu: 17 czerwca 2010 r.
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację z dnia 20 maja 2010 r. złożoną przez posłów Michała Wojtkiewicza, Edwarda Czesaka i Marka Polaka w sprawie opłat pobieranych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej od urzędów gmin za informację dobową, poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia.
Na wstępie pragnę podkreślić, że wszelkie informacje dotyczące sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej dostępne są w serwisie internetowym IMGW pogodynka.pl. Serwis ten podaje również prognozy, łącznie z opadami, dla wszystkich jednostek osadniczych posiadających nazwę administracyjną w Polsce. Łącznie dla ponad 86 tys. miast, wsi, osiedli, możliwe jest nieodpłatne uzyskanie prognozy pogody na 14 dni. Jak już wspomniałem, udostępnienie to ma charakter nieodpłatny i każdy, nie wyłączając gmin, może z tych informacji korzystać. Ponadto, w przypadku wydania ostrzeżeń o zagrożeniach (a taką sytuację mamy w chwili obecnej), na tejże stronie internetowej przez cały czas dostępne są (również nieodpłatnie) meteorologiczne mapy radarowe, aktualizowane co 10 minut, aktualna mapa wyładowań atmosferycznych pozwalająca na bieżąco obserwować przesuwające się burze, mapa aktualnych stanów wody w głównych rzekach Polski z zaznaczeniem aktualnego stanu wód (stan ostrzegawczy i alarmowy), a także uruchomiony w czasie ostatnich wezbrań tzw. PODEST, podający automatycznie co 30 min. stan wody ze stacji pomiarowych zlokalizowanych na głównych rzekach i ich dopływach.
Zgodnie z prawem (art. 110 ust. 3 i 5 Prawa wodnego z dnia 18 lipca 2001 r., rozporządzenie ministra środowiska w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny, oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania z dnia 22 sierpnia 2007 r. oraz rozporządzenie ministra środowiska w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną oraz państwową służbę hydrogeologiczną z dnia 6 listopada 2008 r.) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej udostępnia nieodpłatnie wszelkie informacje przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur organom władzy publicznej w zakresie niezbędnym do wykonania zadań ustawowych. Instytut przekazuje na bieżąco nieodpłatnie wszelkie potrzebne informacje właściwym służbom i organom. Częstotliwość, rodzaj i organy określone są w tych rozporządzeniach. Odbiorcami tych danych są głównie: sztab centralny i wojewódzkie sztaby kryzysowe, które zgodnie z obowiązującym prawem, koordynują działania na terenie województw.
Podkreślić należy fakt, że zgodnie z obowiązującym prawem odpłatność za informacje dla urzędów gmin może pojawić się tylko wtedy, gdy żądane przez gminę informacje mają być opracowane według określonych przez gminę szczegółowych kryteriów, a zarazem nie są to informacje przetwarzane w wyniku standardowych procedur, lub kiedy informacje te nie służą wykonaniu zadań ustawowych gminy.
W przypadku urzędu gminy, o którym mowa w interpelacji, możliwe będzie udzielenie szerszych wyjaśnień dopiero po wskazaniu, kiedy, jaka gmina i o jakie informacje się zwracała oraz do jakich celów miałyby być one wykorzystane. Określenie ˝informacja dobowa˝ jest na tyle nieprecyzyjne, że nie sposób udzielić szczegółowych odpowiedzi, dopóki nie zidentyfikuje się, o jakie informacje chodziło.
Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Bernard Błaszczyk
Warszawa, dnia 15 czerwca 2010 r.
Ostatnio edytowano wtorek, 10 maja 2011, 13:39 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Zmiana formatowania - wyjustowanie - lepsza czytelność tekstu.
Offline
Avatar użytkownika

Maciej Dolecki

Członek stowarzyszenia

Członek stowarzyszenia

 • Posty: 365
 • Dołączył(a): sobota, 23 kwi 2011, 10:46
 • Pseudonim: FRAKCJA ZIMNA
 • Numer GG: 0

Re: Interpelacje ws. działalności IMGW

Postwtorek, 10 maja 2011, 18:11

Interpelacja nr 18773

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie systemu radarów meteorologicznych mających służyć wczesnemu ostrzeganiu przed zagrożeniami meteorologicznymi

Szanowny Panie Premierze! Obecnie na terenie naszego kraju znajduje się 8 radarów, na podstawie wskazań których meteorolodzy przekazują informacje o zagrożeniach powodziami, burzami czy silnym wiatrem. Przedmiotowe informacje są przesyłane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa nadzorującego system zarządzania kryzysowego w kraju. Dodatkowe dane przez nie pozyskane docierają również do wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego, gdzie są analizowane i na ich podstawie podejmowane są decyzje dotyczące zagrożeń meteorologicznych.

W sierpniu bieżącego roku awarii uległo jedno z urządzeń, co znacząco osłabiło i tak niewystarczającą sieć tych radarów meteorologicznych. Przy czym wedle opinii ekspertów dopiero system składający się z 16 takich radarów meteorologicznych byłby w stanie zapewnić należyte monitorowanie zmian w pogodzie.

Dlatego, mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:

1. Na jakim etapie jest przygotowywanie programu mającego poprawić sytuację dotyczącą metod prognozowania pogody i przekazywania tych informacji?

2. Czy prace nad planem zostaną zakończone do końca 2010 r.?

3. Jeśli nie, to dlaczego?

4. Czy w najbliższym czasie planowany jest zakup radarów meteorologicznych?

5. Jeśli tak, to ile urządzeń zostanie zakupionych?

6. Jaki jest koszt zakupu takiego urządzenia?

Z wyrazami szacunku

Poseł Jarosław Matwiejuk

Białystok, dnia 4 października 2010 r.


źródło: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/0D0D1E78[b]Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -

na interpelację nr 18773

w sprawie systemu radarów meteorologicznych mających służyć wczesnemu ostrzeganiu przed zagrożeniami meteorologicznymi [/b]
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację posła Jarosława Matwiejuka przekazaną przez szefa KPRM pismem z dnia 25 października 2010 r., w sprawie systemu radarów meteorologicznych mających służyć wczesnemu ostrzeganiu przed zagrożeniami meteorologicznymi, poniżej przedstawiam stosowne informacje uzyskane od biegłych ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

1. Na jakim etapie jest przygotowywanie programu mającego poprawić sytuację dotyczącą metod prognozowania pogody i przekazywania tych informacji?

Program rozwoju metod prognozowania pogody i informowania społeczeństwa realizowany jest na kilku płaszczyznach.

I. Dbałość o kwalifikacje kadry biorącej bezpośredni udział w pracy operacyjnej Służby Prognoz Meteorologicznych

1. W Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w sposób ciągły prowadzone są działania mające na celu stałe podnoszenie kwalifikacji kadry synoptyków, którym uprawnienia do wykonywania zawodu i pracy w Pionie Prognoz Meteorologicznych w Państwowej Służbie Hydrologiczno-Meteorologicznej nadawane są zgodnie z obowiązującymi programami naboru, szkolenia i egzaminowania oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

2. Synoptycy biorą udział w kursach i szkoleniach zagranicznych organizowanych przez Światową Organizacje Meteorologiczną, EUMETSAT, EUMETCALL oraz szkoleniach wewnętrznych przygotowywanych przez specjalistów zatrudnionych w IMGW.

3. Synoptycy uczestniczą w kursach meteorologii radarowej, których głównym celem jest pogłębianie umiejętności interpretacji produktów radarowych i ich wykorzystanie w pracy operacyjnej dla potrzeb opracowywania ultrakrótkoterminowych prognoz zjawisk konwekcyjnych. Radary meteorologiczne są narzędziem wykorzystywanym w ostatnim etapie systemu ostrzegania i informowania o silnych opadach deszczu i silnych burzach wraz ze zjawiskami im towarzyszącymi z wyprzedzeniem czasowym od kilkudziesięciu minut do kilku godzin.

II. Rozwój numerycznych modeli prognoz pogody

1. Cały czas prowadzone są, przez specjalnie do tego powołane zespoły, prace nad rozwojem numerycznych modeli prognostycznych liczonych w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w kierunku poprawy ich rozdzielczości przestrzennej i czasowej.

2. Jednocześnie rozwijany jest model INCA dedykowany do opracowywania ultrakrótkoterminowych prognoz pogody na okres najbliższych 6 godzin.

3. Prowadzone są działania mające na celu pozyskanie do wykorzystania w trybie operacyjnym wyników numerycznego modelu prognoz średnioterminowych, który umożliwi wydłużenie okresu ważności wydawanych codziennie ˝Komunikatów o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych˝, obecnie wydawanych z wyprzedzeniem czasowym do 66 godzin.

III. Rozwój systemów operacyjnych prognozowania i ostrzegania

Analiza działania służby w warunkach prognozowania i występowania niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest zawsze podstawą do podejmowania prac mających na celu podnoszenie standardów realizacji i efektywności zadań spoczywających na Instytucie jako instytucji pełniącej rolę Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej.

Doświadczenia tego roku dały podstawę do opracowania następujących projektów, których celem jest zwiększenie efektywności działania:

Komunikaty (preostrzeżenia) o zagrożeniu burzami

1. Założenia - uruchomienie systemu stałego monitorowania silnych zjawisk konwekcyjnych działającego w systemie całodobowym w okresie ich największej frekwencji od maja do połowy września.

2. Zasady:

2.1. Wprowadzenie trzystopniowego systemu prognozowania zjawisk konwekcyjnych ze zwiększającą się dokładnością prognozy: doba poprzedzająca - doba bieżąca rano (z określeniem prawdopodobieństwa ich wystąpienia) - od 1 do 5 godzin przed wystąpieniem zjawiska

2.2. System informowania o obserwowanych komórkach konwekcyjnych z prognozą ich rozwoju.

3. Termin realizacji - kolejny sezon zagrożenia silnymi burzami i zjawiskami im towarzyszącymi (od kwietnia 2011).

4. Stan zaawansowania prac - 40%.

System alertów

1. Założenia - wprowadzenie działania PSHM w systemie alertowym, który w określonych stanach będzie wykorzystywany również do sygnalizowania instytucjom i organizacjom odpowiedzialnym za zarządzanie kryzysowe stopnia zagrożenia zjawiskami meteorologicznymi i hydrologicznymi.

2. Zasady:

2.1. W przypadku prognozowania lub występowania określonych zjawisk meteorologicznych działanie służby w trybie alertów: żółty - pomarańczowy - czerwony

2.2. W trybie alertów pomarańczowego i czerwonego dedykowany system wymiany informacji z innymi instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe.

3. Termin wdrożenia - luty 2011

4. Stan zaawansowania prac - 50%.

IV. Wdrożenie programu jednolitego systemu przekazywania informacji

1. Założenia - uporządkowanie i usystematyzowanie dystrybucji ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych we współpracy z RCB i WCZK. Uzgodnienie spójnego systemu dystrybucji ostrzeżeń, prognoz i danych.

2. Zasady:

2.1. Ustalenie zasad dystrybucji, tak żeby każda informacja docierała tylko raz i tylko do odbiorcy, który ją zapotrzebował - dotyczy wszystkich instytucji i szczebli zarządzania kryzysowego.

2.2. Wyznaczenie kierunku dystrybucji danych z punktu do punktu na szczeblu centralnym i potem do niższych poziomów zarządzania spójnej dla wszystkich instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe.

3. Sposób realizacji:

3.1. Udział w spotkaniach i uzgodnieniach z przedstawicielami zarządzania kryzysowego

3.2. Udział w szkoleniach pracowników różnych szczebli zarządzania kryzysowego mających na celu omówienie przekazywanych przez instytut produktów w celu ułatwienia ich interpretacji i wykorzystania.

4. Termin wdrożenia - instytut jest tylko współuczestnikiem działań, nie ma wpływu na termin i organizację spotkań.

2. Czy prace nad planem zostaną zakończone do końca 2010?

3. Jeśli nie, to dlaczego?

Zaplanowane działania i projekty wymagają dokładnego przygotowania, konsultacji i wdrożenia poprzedzonego odpowiednim przygotowaniem i szkoleniami. W związku z panującymi warunkami pogodowymi prace związane z realizacją odpowiednich projektów mogły zostać podjęte dopiero od października 2010 r. Ich zakończenie zbieżne jest z najbardziej prawdopodobnym terminem wystąpienia odpowiednio zagrożeń powodziami roztopowymi i zjawiskami konwekcyjnymi, które są przyczyną występowania największych katastrof naturalnych na znacznym obszarze kraju.

Podkreślić należy, że działający obecnie system ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych funkcjonuje od kilku lat i należy uszanować pracę włożoną w jego implementację do działań służb kryzysowych, umiejętnie modernizując obowiązujące zapisy i konsultując je z odbiorcami w celu uwzględnienia potrzeb wszystkich stron.

W zależności od warunków synoptycznych występowania niebezpiecznych zjawisk ostrzeżenia wydawane były z wyprzedzeniem czasowym nawet ponad 36 godzin przy określeniu zjawiska jako ekstremalnie niebezpieczne. Pamiętać należy, że odpowiedzialność za przekazywanie informacji spoczywa nie tylko na IMGW, który jednakże ze swej strony dokłada wszelkich starań, żeby z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym przekazać informację o prognozowanym zagrożeniu zgodnie z obowiązującymi zasadami.

4. Czy w najbliższym czasie planowany jest zakup radarów meteorologicznych?

Stacja radaru meteorologicznego jest urządzeniem na tyle kosztownym, że bez dodatkowego wsparcia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie jest w stanie własnymi siłami sfinansować takiej inwestycji. Obecnie trwają intensywne prace nad znalezieniem środków, które umożliwią budowę meteorologicznych stacji radarowych w województwie opolskim oraz na północnym - wschodzie Polski

5. Jeśli tak, to ile urządzeń zostanie zakupionych?

Ze względu na stałe problemy związane z finansowaniem takiej inwestycji oraz wieloetapowym procesem jej realizacji, nie przewiduje się w najbliższych latach zakupu więcej niż 2 radarów meteorologicznych.

6. Jaki jest koszt zakupu takiego urządzenia?

Jednostkowy koszt budowy od podstaw całej stacji radarowej wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami wspomagającymi szacowany jest na około 12 000 000 zł.

Z poważaniem

Sekretarz stanu

Stanisław Gawłowski

Warszawa, dnia 9 listopada 2010 r
.


Źródło: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/7D7AF205
Offline
Avatar użytkownika

Maciej Dolecki

Członek stowarzyszenia

Członek stowarzyszenia

 • Posty: 365
 • Dołączył(a): sobota, 23 kwi 2011, 10:46
 • Pseudonim: FRAKCJA ZIMNA
 • Numer GG: 0

Re: Interpelacje ws. działalności IMGW

Postśroda, 11 maja 2011, 11:12

Interpelacja nr 4383

do ministra środowiska

w sprawie funkcjonowania radarów chmurowych

Szanowny Panie Ministrze! Jednym z efektów katastrofalnej powodzi, która dotknęła Dolny Śląsk i Opolszczyznę w 1998 r., była decyzja o zakupie i uruchomieniu radarów chmurowych umożliwiających wczesne ostrzeganie o nadciąganiu opadów atmosferycznych.

Jak najwcześniejsza informacja o zagrożeniu miała stanowić podstawę przygotowań służb ratowniczych i społeczeństwa do działań zabezpieczających i ratunkowych. Mimo bardzo wysokich nakładów finansowych radary do dnia dzisiejszego nie zostały w pełni uruchomione. Najwyższa Izba Kontroli w jednym ze swoich raportów bardzo krytycznie oceniła proces zakupu, lokalizacji i uruchomienia tych urządzeń.

W 1998 r. w sprawie lokalizacji radaru chmurowego na terenie pow. Kamienna Góra wpłynęła też interpelacja poselska.

Dziś obok pytań o sprawność zabezpieczenia radarowego należy też postawić pytanie o dostępność do informacji uzyskanych tą drogą. Informacje te w naszym przekonaniu powinny być powszechnie i nieodpłatnie dostępne dla instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz wszystkich zainteresowanych.

Niepokoją informacje o ewentualności pobierania opłat za przekazywane informacje przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na wzór opłat, jakie instytucja ta pobiera za montaż wodowskazów. Wzorem udostępniania informacji uzyskanych z radarów chmurowych może być działanie na trenie Republiki Czeskiej, gdzie na stronie internetowej (www.chmi.cz) wszyscy chętni mogą nieodpłatnie uzyskać informacje.

W związku z wyżej przedstawionymi problemami pozwalamy sobie postawić następujące pytania:

1. Kiedy radary chmurowe zostaną ostatecznie uruchomione i na jakim etapie znajduje się proces ich uruchamiania?

2. W jaki sposób i na jakich zasadach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej będzie udostępniał dane uzyskane za pośrednictwem radarów chmurowych?

Posłowie Władysław Frasyniuk,

Marcin Zawiła

i Kazimierz Szczygielski

Warszawa, dnia 14 lipca 2000 r.
źródło: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ3.nsf/main/5333EF19


Odpowiedź ministra środowiska

na interpelację nr 4383

w sprawie funkcjonowania radarów chmurowych


W związku z interpelacją panów posłów Władysława Frasyniuka, Marcina Zawiły i Kazimierza Szczygielskiego dotyczącą funkcjonowania radarów chmurowych (meteorologicznych) składam panu marszałkowi następujące wyjaśnienia.

Powodzie, jakie w ostatnich latach nawiedziły nasz kraj, dowiodły, jakie znaczenie ma skuteczna osłona przeciwpowodziowa kraju, w tym prawidłowo funkcjonująca służba hydrologiczno-meteorologiczna dostarczająca zarówno bieżących danych o aktualnym stanie hydrosfery i atmosfery, prognoz hydrologicznych i meteorologicznych, jak i ostrzeżeń o możliwości wystąpienia groźnych zjawisk naturalnych (powodzie, gwałtowne opady deszczu, huragany itp.). Służbę hydrologiczno-meteorologiczną od 80 lat utrzymuje i prowadzi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Uważam, że w czasie ostatnich powodzi, a zwłaszcza tej z roku 1997, co potwierdziły również liczne kontrole oceniające przebieg akcji przeciwpowodziowej, instytut w sposób prawidłowy wywiązał się ze swoich zadań, oczywiście na miarę swoich ówczesnych możliwości technicznych i posiadanego wyposażenia. Niemniej powódź z lipca 1997 r. potwierdziła konieczność przeprowadzania rozbudowy i modernizacji służby hydrologiczno-meteorologicznej w celu stworzenia nowoczesnej sieci osłonowej kraju. Potwierdziła - bowiem pierwsze założenia niezbędnej modernizacji i kierunki rozwoju służby hydrologiczno-meteorologicznej zostały określone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już na początku lat 90. Jednak ciągły brak środków finansowych, nawet na bieżącą działalność służby, uniemożliwiał kompleksową realizację całego przedsięwzięcia. Działania rozwojowe i modernizacyjne prowadzone były w miarę pojawiania się środków finansowych. Tak było np. w przypadku radaru meteorologicznego dla Dolnego Śląska. Radar ten został zakupiony przez IMGW w roku 1996, a brak funduszy i trudności formalno-administracyjne w pozyskaniu lokalizacji na górze Ślęża (rozpoczęte w 1994 r.) spowodowały, że radar nie był do czasu powodzi w 1997 r. i 1998 r. zainstalowany. Pozytywne stanowisko władz samorządowych i administracyjnych Marciszowa, a po reformie administracyjnej - Kamiennej Góry w sprawie lokalizacji radaru w miejscowości Pastewnik, na górze Poręba Górska, oraz pozytywna decyzja (z 1998 r.) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznaniu dotacji na budowę wieży, montaż i uruchomienie radaru meteorologicznego, umożliwiły dokończenie inwestycji. Od III kwartału 1999 r., po trwającej kilka miesięcy fazie rozruchu i kalibracji, radar przekazuje regularnie dane do Biura Prognoz we Wrocławiu, gdzie są one wykorzystywane w prognozowaniu i ostrzeżeniach meteorologicznych i hydrologicznych. Pozostałe radary meteorologiczne IMGW - w Leginowie k. Warszawy i na Ramży k. Katowic - również pracują operacyjnie, a ich dane są wykorzystywane w jednostkach organizacyjnych służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW poprzez rozległą sieć komputerową instytutu.

Jak już wspomniałem, powódź z 1997 r. w sposób jednoznaczny wykazała potrzebę przeprowadzenia pilnej modernizacji służby hydrologiczno-meteorologicznej. Zadanie to zostało umieszczone w przyjętym przez rząd RP ˝Narodowym Programie Odbudowy i Modernizacji˝. Na realizację wybranych przedsięwzięć z tego programu rząd, w grudniu 1997 r., uzyskał pożyczkę ze środków Banku Światowego, a część tych środków decyzją rządu została przeznaczona na budowę nowoczesnego systemu monitorowania, prognozowania i ostrzegania - Systemu Monitoringu i Osłony Kraju SMOK. W ramach SMOK-a przewiduje się m.in. rozbudowę systemu radarów meteorologicznych POLRAD. Wiadomo bowiem, że podniesienie na wyższy poziom jakości i wiarygodności prognoz i ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych, w tym osłony przeciwpowodziowej, jest bez radarów meteorologicznych niemożliwe. Zakłada się, że dla osłony obszaru całego kraju system POLRAD docelowo powinien składać się przynajmniej z ośmiu obiektów radarowych. Aktualnie rozstrzygane są międzynarodowe przetargi na realizację komponentów Systemu Monitoringu i Osłony Kraju SMOK. Od terminu podpisania umów, płynności finansowania ich realizacji, zależeć będzie termin zakończenia całego przedsięwzięcia. Na dzień dzisiejszy zakłada się, że system radarowy POLRAD powinien być zbudowany do końca 2002 r., z tym że poszczególne obiekty w miarę zakończenia procesów inwestycyjnych będą sukcesywnie włączane do działalności operacyjnej służby hydrologiczno-meteorologicznej i osłony kraju. Zaznaczyć tu jednak należy, że jednym z podstawowych uwarunkowań prowadzenia całego przedsięwzięcia, szczególnie istotnym w odniesieniu do radarów, jest lokalizacja obiektów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przeprowadził już pierwsze uzgodnienia w tej sprawie. Jednak doświadczenia uzyskane przy realizacji już istniejących obiektów wykazują, iż w miarę postępowania uzgodnień lokalizacyjnych liczyć się trzeba z możliwością pojawienia się protestów środowisk lokalnych, które nawet jeśli są nieuzasadnione, mogą na jakiś czas zahamować procesy inwestycyjne, powodując opóźnienia. Uważam, że naszym wspólnym zadaniem, jest przełamanie oporów społecznych w tej kwestii, tym bardziej że budowa każdego takiego obiektu będzie poprzedzona wykonaniem oceny oddziaływania na środowisko.

Jeśli chodzi natomiast o inną kwestię poruszoną w interpelacji przez panów posłów, a mianowicie dostępności do informacji z radarów meteorologicznych, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Dane uzyskiwane z całego Systemu Monitoringu i Osłony Kraju SMOK, nie tylko z systemu radarowego POLRAD, będą dostarczane nieodpłatnie wszystkim osobom i instytucjom odpowiedzialnym za system bezpieczeństwa ludności i mienia na różnych szczeblach zarządzania (administracji rządowej i samorządowej), tak jak to ma miejsce obecnie. Natomiast dla odbiorców wykorzystujących te dane w działalności gospodarczej - za uzgodnioną odpłatnością. Powodem zastosowania odpłatności w tym drugim przypadku jest po pierwsze fakt, iż odbiorcy ci wymagają na ogół specjalnie przygotowanych i przetworzonych danych, a po drugie występujący w ostatnich latach niedobór środków finansowych na bieżącą działalność służby hydrologiczno-meteorologicznej, co było poruszane również na forum Sejmu RP, wymusza na IMGW konieczność prowadzenia działalności komercyjnej dla finansowego wsparcia służby prowadzonej na rzecz i w imieniu państwa.

Jeśli chodzi natomiast o techniczną stronę przekazywania danych z systemu SMOK, to sądzę, że Internet, stanowiąc znakomity środek wymiany danych naukowych i innych, nie wydaje się dobrym i bezawaryjnym systemem wymiany danych dla służb odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo obywateli i kraju. Tym samym konieczna jest budowa specjalizowanego systemu wymiany danych, uniezależnionego od lokalnych operatorów sieci telefonicznych, komórkowych i internetowych, awarii centrów regionalnych i trudno przewidywalnych zdarzeń, jakie miały miejsce w czasie powodzi w ostatnich latach. System taki również będzie budowany w ramach SMOK-a. Przewiduje się natomiast wykorzystanie publicznej sieci Internet do przekazania podstawowych prognoz oraz podstawowych danych meteorologicznych i hydrologicznych dla odbiorcy masowego. Kwestie te zostaną ostatecznie rozstrzygnięte po zakończeniu procedur przetargowych i wykonaniu projektów technicznych na poszczególne zadania systemu SMOK.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, chciałbym jednocześnie na ręce pana marszałka przekazać dla zainteresowanych panów posłów publikację prezentującą w sposób bardziej szczegółowy podstawowe cele i założenia Systemu Monitoringu i Osłony Kraju SMOK, przygotowaną przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Minister

Antoni Tokarczuk

Warszawa, dnia 25 lipca 2000 r.
http://www.odp.kad1.interpelacje.info/odpowiedz_4681.html


Interpelacja w sprawie radarowych map opadów publikowanych przez IMiGW
Numer: 17942


Do: Minister Środowiska Data wpływu: 7 września 2010 r.
Szanowny Panie Ministrze! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na swoim serwisie internetowym: pogodynka.pl przedstawia m.in. radarowe mapy opadów w Polsce. Mapy radarowe generowane są co godzinę, a prezentowane z trzygodzinnym opóźnieniem. Jeżeli chce się uzyskać aktualne informacje o opadach, to serwis zaleca kontakt z biurem w celu zakupu aktualnych map. Celowe opóźnianie prezentacji map radarowych nie wydaje się słuszne. Niezrozumiałe są powody, dla których użytkownicy muszą uiszczać opłaty. Odrębną sprawą jest niezawodność działania serwisu. Podczas niedawnych, bardzo obfitych opadów serwis wyświetlał komunikat o awarii. Prawdopodobną przyczyną była zbyt duża, jak na możliwości serwera, ilość połączeń z serwisem. Wydaje się, że serwis powinien działać na serwerach, które byłyby w stanie udźwignąć bardzo duży ruch, zwłaszcza że korzysta się z niego głównie w sytuacji zagrożenia.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:
Czy nie należałoby udostępniać danych z map radarowych na bieżąco i bez żadnych dodatkowych opłat?
Jakie działania są lub zostaną podjęte, by wyeliminować sytuacje przeciążenia serwerów serwisu: pogodynka.pl, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia, kiedy informacje o opadach są bardzo potrzebne?
Czy dochody, które IMiGW czerpie ze sprzedaży aktualnych map radarowych, są istotną pozycją w budżecie instytutu?
Z
wyrazami szacunku
Poseł Ewa Wolak
Wrocław, dnia 11 sierpnia 2010 r.


źródło: http://sejmometr.pl/interpelacja/BjZPW

Interpelacja w sprawie radarowych map opadów publikowanych przez IMiGW
Numer: 17942


Odpowiedź
Od:
Bernard Błaszczyk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Data wpływu: 11 października 2010 r.
Odpowiadając na interpelację poseł Ewy Wolak z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie map radarowych opadów, publikowanych przez IMiGW, przekazaną przez Pana Marszałka pismem z dnia 22 września 2010 r., znak: SPS-023-17942/10, poniżej przekazuję stosowne informacje.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zgodnie z art. 102 Prawa wodnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019), pełni państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, realizując zadania państwa w zakresie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa i gospodarki, a także na potrzeby rozpoznania i kształtowania oraz ochrony zasobów wodnych kraju.
Prawo wodne w art. 110 i wydanym na jego podstawie rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny, oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania (Dz. U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1114) nadaje ramy tej służbie, określając, jakie, w jaki sposób, kiedy i komu przekazywane są informacje meteorologiczne i hydrologiczne. Instytut wywiązuje się z tych zobowiązań, a informacje są dostępne bezpłatnie dla wskazanych w prawie podmiotów.
Jednocześnie IMiGW udostępnia w Internecie - na oficjalnej internetowej stronie pogodowej www.pogodynka.pl - mapy radarowe z 3-godzinnym opóźnieniem. Ponadto instytut w sytuacji zagrożeń udostępnia dane radarowe co 10 minut (pojawiają się one w momencie największego zagrożenia, czyli w momencie wydania ostrzeżeń hydrologicznych lub meteorologicznych trzeciego stopnia), a tego nie robi żadna inna służba meteorologiczna w żadnym państwie.
Podkreślić należy, że służby meteorologiczne w innych państwach pobierają opłaty za swoje dane. Najczęściej opłaty te są wyższe niż pobierane przez IMiGW, a pobierane są pomimo finansowania tych służb ze środków publicznych w 100%. Oczywistym dowodem są tutaj cenniki ECOMET-u - służby wszystkich państw (oprócz Holandii oraz Norwegii) oferują swoje dane radarowe odpłatnie.
Instytut, w przeciwieństwie do służb meteorologicznych innych państw, nie jest w pełni finansowany ze środków publicznych. Zachodzi tym samym konieczność wypracowania brakujących środków, a co za tym idzie, IMiGW musi pobierać opłaty za obrazy radarowe.
Bieżące informowanie społeczeństwa to jeden z głównych celów, jaki postawił sobie IMiGW. Ostrzeżenia są zawsze niezwłocznie publikowane na stronie instytutu www.imgw.pl oraz www.pogodynka.pl.
Dodatkowo, w związku z licznymi prośbami użytkowników strony oraz sytuacją pogodową, jaka miała miejsce wiosną oraz latem tego roku (liczne wystąpienia rzek z koryt, duże opady deszczu oraz silne wiatry i burze), IMiGW postanowił rozszerzyć swoją ofertę o kolejne medium. W sposób bezpośredni możemy na dzień dzisiejszy dotrzeć do zainteresowanego użytkownika bez potrzeby korzystania ze strony www.pogodynka.pl. Od 17 września - bo tyle czasu trwało stworzenie i przetestowanie systemu - dostępna jest usługa ostrzeżenia na SMS (w załączeniu pisma przekazuję dokładny opis*)).
W odpowiedzi na pytanie dotyczące wyeliminowania przeciążenia serwerów informuję, że w okresie zagrożenia powodziowego na bieżąco podejmowano działania pozwalające obsłużyć zwiększone potrzeby użytkowników serwisu pogodynka.pl. W dniu 17 maja 2010 r. przepustowość łącza do Internetu została zwiększona z wartości 30 Mb do 50 Mb, a po kolejnej analizie, w dniu 20 maja do 100 Mb.
Aktualnie prowadzone są prace mające na celu zwiększenie dostępności serwisu dla użytkowników przez uruchomienie łącza zapasowego do Internetu i wdrożenie mechanizmów automatycznie przełączających ruch w przypadku awarii łącza podstawowego.
Informuję również, że powstająca obecnie nowa wersja serwisu www.pogodynka.pl uwzględnia większe obciążenie. Nowy serwis zostanie uruchomiony w wydajniejszym środowisku oprogramowania serwera www oraz z zastosowaniem fizycznie wydajniejszych serwerów.

Podsekretarz stanu
Bernard Błaszczyk
Warszawa, dnia 8 października 2010 r


źródło: http://sejmometr.pl/interpelacja/BjZPW/1
Offline
Avatar użytkownika

Maciej Dolecki

Członek stowarzyszenia

Członek stowarzyszenia

 • Posty: 365
 • Dołączył(a): sobota, 23 kwi 2011, 10:46
 • Pseudonim: FRAKCJA ZIMNA
 • Numer GG: 0

Re: Interpelacje ws. działalności IMGW

Postśroda, 11 maja 2011, 11:12

Interpelacja nr 4383

do ministra środowiska

w sprawie funkcjonowania radarów chmurowych

Szanowny Panie Ministrze! Jednym z efektów katastrofalnej powodzi, która dotknęła Dolny Śląsk i Opolszczyznę w 1998 r., była decyzja o zakupie i uruchomieniu radarów chmurowych umożliwiających wczesne ostrzeganie o nadciąganiu opadów atmosferycznych.

Jak najwcześniejsza informacja o zagrożeniu miała stanowić podstawę przygotowań służb ratowniczych i społeczeństwa do działań zabezpieczających i ratunkowych. Mimo bardzo wysokich nakładów finansowych radary do dnia dzisiejszego nie zostały w pełni uruchomione. Najwyższa Izba Kontroli w jednym ze swoich raportów bardzo krytycznie oceniła proces zakupu, lokalizacji i uruchomienia tych urządzeń.

W 1998 r. w sprawie lokalizacji radaru chmurowego na terenie pow. Kamienna Góra wpłynęła też interpelacja poselska.

Dziś obok pytań o sprawność zabezpieczenia radarowego należy też postawić pytanie o dostępność do informacji uzyskanych tą drogą. Informacje te w naszym przekonaniu powinny być powszechnie i nieodpłatnie dostępne dla instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz wszystkich zainteresowanych.

Niepokoją informacje o ewentualności pobierania opłat za przekazywane informacje przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na wzór opłat, jakie instytucja ta pobiera za montaż wodowskazów. Wzorem udostępniania informacji uzyskanych z radarów chmurowych może być działanie na trenie Republiki Czeskiej, gdzie na stronie internetowej (www.chmi.cz) wszyscy chętni mogą nieodpłatnie uzyskać informacje.

W związku z wyżej przedstawionymi problemami pozwalamy sobie postawić następujące pytania:

1. Kiedy radary chmurowe zostaną ostatecznie uruchomione i na jakim etapie znajduje się proces ich uruchamiania?

2. W jaki sposób i na jakich zasadach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej będzie udostępniał dane uzyskane za pośrednictwem radarów chmurowych?

Posłowie Władysław Frasyniuk,

Marcin Zawiła

i Kazimierz Szczygielski

Warszawa, dnia 14 lipca 2000 r.
źródło: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ3.nsf/main/5333EF19


Odpowiedź ministra środowiska

na interpelację nr 4383

w sprawie funkcjonowania radarów chmurowych


W związku z interpelacją panów posłów Władysława Frasyniuka, Marcina Zawiły i Kazimierza Szczygielskiego dotyczącą funkcjonowania radarów chmurowych (meteorologicznych) składam panu marszałkowi następujące wyjaśnienia.

Powodzie, jakie w ostatnich latach nawiedziły nasz kraj, dowiodły, jakie znaczenie ma skuteczna osłona przeciwpowodziowa kraju, w tym prawidłowo funkcjonująca służba hydrologiczno-meteorologiczna dostarczająca zarówno bieżących danych o aktualnym stanie hydrosfery i atmosfery, prognoz hydrologicznych i meteorologicznych, jak i ostrzeżeń o możliwości wystąpienia groźnych zjawisk naturalnych (powodzie, gwałtowne opady deszczu, huragany itp.). Służbę hydrologiczno-meteorologiczną od 80 lat utrzymuje i prowadzi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Uważam, że w czasie ostatnich powodzi, a zwłaszcza tej z roku 1997, co potwierdziły również liczne kontrole oceniające przebieg akcji przeciwpowodziowej, instytut w sposób prawidłowy wywiązał się ze swoich zadań, oczywiście na miarę swoich ówczesnych możliwości technicznych i posiadanego wyposażenia. Niemniej powódź z lipca 1997 r. potwierdziła konieczność przeprowadzania rozbudowy i modernizacji służby hydrologiczno-meteorologicznej w celu stworzenia nowoczesnej sieci osłonowej kraju. Potwierdziła - bowiem pierwsze założenia niezbędnej modernizacji i kierunki rozwoju służby hydrologiczno-meteorologicznej zostały określone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już na początku lat 90. Jednak ciągły brak środków finansowych, nawet na bieżącą działalność służby, uniemożliwiał kompleksową realizację całego przedsięwzięcia. Działania rozwojowe i modernizacyjne prowadzone były w miarę pojawiania się środków finansowych. Tak było np. w przypadku radaru meteorologicznego dla Dolnego Śląska. Radar ten został zakupiony przez IMGW w roku 1996, a brak funduszy i trudności formalno-administracyjne w pozyskaniu lokalizacji na górze Ślęża (rozpoczęte w 1994 r.) spowodowały, że radar nie był do czasu powodzi w 1997 r. i 1998 r. zainstalowany. Pozytywne stanowisko władz samorządowych i administracyjnych Marciszowa, a po reformie administracyjnej - Kamiennej Góry w sprawie lokalizacji radaru w miejscowości Pastewnik, na górze Poręba Górska, oraz pozytywna decyzja (z 1998 r.) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznaniu dotacji na budowę wieży, montaż i uruchomienie radaru meteorologicznego, umożliwiły dokończenie inwestycji. Od III kwartału 1999 r., po trwającej kilka miesięcy fazie rozruchu i kalibracji, radar przekazuje regularnie dane do Biura Prognoz we Wrocławiu, gdzie są one wykorzystywane w prognozowaniu i ostrzeżeniach meteorologicznych i hydrologicznych. Pozostałe radary meteorologiczne IMGW - w Leginowie k. Warszawy i na Ramży k. Katowic - również pracują operacyjnie, a ich dane są wykorzystywane w jednostkach organizacyjnych służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW poprzez rozległą sieć komputerową instytutu.

Jak już wspomniałem, powódź z 1997 r. w sposób jednoznaczny wykazała potrzebę przeprowadzenia pilnej modernizacji służby hydrologiczno-meteorologicznej. Zadanie to zostało umieszczone w przyjętym przez rząd RP ˝Narodowym Programie Odbudowy i Modernizacji˝. Na realizację wybranych przedsięwzięć z tego programu rząd, w grudniu 1997 r., uzyskał pożyczkę ze środków Banku Światowego, a część tych środków decyzją rządu została przeznaczona na budowę nowoczesnego systemu monitorowania, prognozowania i ostrzegania - Systemu Monitoringu i Osłony Kraju SMOK. W ramach SMOK-a przewiduje się m.in. rozbudowę systemu radarów meteorologicznych POLRAD. Wiadomo bowiem, że podniesienie na wyższy poziom jakości i wiarygodności prognoz i ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych, w tym osłony przeciwpowodziowej, jest bez radarów meteorologicznych niemożliwe. Zakłada się, że dla osłony obszaru całego kraju system POLRAD docelowo powinien składać się przynajmniej z ośmiu obiektów radarowych. Aktualnie rozstrzygane są międzynarodowe przetargi na realizację komponentów Systemu Monitoringu i Osłony Kraju SMOK. Od terminu podpisania umów, płynności finansowania ich realizacji, zależeć będzie termin zakończenia całego przedsięwzięcia. Na dzień dzisiejszy zakłada się, że system radarowy POLRAD powinien być zbudowany do końca 2002 r., z tym że poszczególne obiekty w miarę zakończenia procesów inwestycyjnych będą sukcesywnie włączane do działalności operacyjnej służby hydrologiczno-meteorologicznej i osłony kraju. Zaznaczyć tu jednak należy, że jednym z podstawowych uwarunkowań prowadzenia całego przedsięwzięcia, szczególnie istotnym w odniesieniu do radarów, jest lokalizacja obiektów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przeprowadził już pierwsze uzgodnienia w tej sprawie. Jednak doświadczenia uzyskane przy realizacji już istniejących obiektów wykazują, iż w miarę postępowania uzgodnień lokalizacyjnych liczyć się trzeba z możliwością pojawienia się protestów środowisk lokalnych, które nawet jeśli są nieuzasadnione, mogą na jakiś czas zahamować procesy inwestycyjne, powodując opóźnienia. Uważam, że naszym wspólnym zadaniem, jest przełamanie oporów społecznych w tej kwestii, tym bardziej że budowa każdego takiego obiektu będzie poprzedzona wykonaniem oceny oddziaływania na środowisko.

Jeśli chodzi natomiast o inną kwestię poruszoną w interpelacji przez panów posłów, a mianowicie dostępności do informacji z radarów meteorologicznych, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Dane uzyskiwane z całego Systemu Monitoringu i Osłony Kraju SMOK, nie tylko z systemu radarowego POLRAD, będą dostarczane nieodpłatnie wszystkim osobom i instytucjom odpowiedzialnym za system bezpieczeństwa ludności i mienia na różnych szczeblach zarządzania (administracji rządowej i samorządowej), tak jak to ma miejsce obecnie. Natomiast dla odbiorców wykorzystujących te dane w działalności gospodarczej - za uzgodnioną odpłatnością. Powodem zastosowania odpłatności w tym drugim przypadku jest po pierwsze fakt, iż odbiorcy ci wymagają na ogół specjalnie przygotowanych i przetworzonych danych, a po drugie występujący w ostatnich latach niedobór środków finansowych na bieżącą działalność służby hydrologiczno-meteorologicznej, co było poruszane również na forum Sejmu RP, wymusza na IMGW konieczność prowadzenia działalności komercyjnej dla finansowego wsparcia służby prowadzonej na rzecz i w imieniu państwa.

Jeśli chodzi natomiast o techniczną stronę przekazywania danych z systemu SMOK, to sądzę, że Internet, stanowiąc znakomity środek wymiany danych naukowych i innych, nie wydaje się dobrym i bezawaryjnym systemem wymiany danych dla służb odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo obywateli i kraju. Tym samym konieczna jest budowa specjalizowanego systemu wymiany danych, uniezależnionego od lokalnych operatorów sieci telefonicznych, komórkowych i internetowych, awarii centrów regionalnych i trudno przewidywalnych zdarzeń, jakie miały miejsce w czasie powodzi w ostatnich latach. System taki również będzie budowany w ramach SMOK-a. Przewiduje się natomiast wykorzystanie publicznej sieci Internet do przekazania podstawowych prognoz oraz podstawowych danych meteorologicznych i hydrologicznych dla odbiorcy masowego. Kwestie te zostaną ostatecznie rozstrzygnięte po zakończeniu procedur przetargowych i wykonaniu projektów technicznych na poszczególne zadania systemu SMOK.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, chciałbym jednocześnie na ręce pana marszałka przekazać dla zainteresowanych panów posłów publikację prezentującą w sposób bardziej szczegółowy podstawowe cele i założenia Systemu Monitoringu i Osłony Kraju SMOK, przygotowaną przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Minister

Antoni Tokarczuk

Warszawa, dnia 25 lipca 2000 r.
http://www.odp.kad1.interpelacje.info/odpowiedz_4681.html


Interpelacja w sprawie radarowych map opadów publikowanych przez IMiGW
Numer: 17942


Do: Minister Środowiska Data wpływu: 7 września 2010 r.
Szanowny Panie Ministrze! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na swoim serwisie internetowym: pogodynka.pl przedstawia m.in. radarowe mapy opadów w Polsce. Mapy radarowe generowane są co godzinę, a prezentowane z trzygodzinnym opóźnieniem. Jeżeli chce się uzyskać aktualne informacje o opadach, to serwis zaleca kontakt z biurem w celu zakupu aktualnych map. Celowe opóźnianie prezentacji map radarowych nie wydaje się słuszne. Niezrozumiałe są powody, dla których użytkownicy muszą uiszczać opłaty. Odrębną sprawą jest niezawodność działania serwisu. Podczas niedawnych, bardzo obfitych opadów serwis wyświetlał komunikat o awarii. Prawdopodobną przyczyną była zbyt duża, jak na możliwości serwera, ilość połączeń z serwisem. Wydaje się, że serwis powinien działać na serwerach, które byłyby w stanie udźwignąć bardzo duży ruch, zwłaszcza że korzysta się z niego głównie w sytuacji zagrożenia.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:
Czy nie należałoby udostępniać danych z map radarowych na bieżąco i bez żadnych dodatkowych opłat?
Jakie działania są lub zostaną podjęte, by wyeliminować sytuacje przeciążenia serwerów serwisu: pogodynka.pl, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia, kiedy informacje o opadach są bardzo potrzebne?
Czy dochody, które IMiGW czerpie ze sprzedaży aktualnych map radarowych, są istotną pozycją w budżecie instytutu?
Z
wyrazami szacunku
Poseł Ewa Wolak
Wrocław, dnia 11 sierpnia 2010 r.


źródło: http://sejmometr.pl/interpelacja/BjZPW

Interpelacja w sprawie radarowych map opadów publikowanych przez IMiGW
Numer: 17942


Odpowiedź
Od:
Bernard Błaszczyk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Data wpływu: 11 października 2010 r.
Odpowiadając na interpelację poseł Ewy Wolak z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie map radarowych opadów, publikowanych przez IMiGW, przekazaną przez Pana Marszałka pismem z dnia 22 września 2010 r., znak: SPS-023-17942/10, poniżej przekazuję stosowne informacje.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zgodnie z art. 102 Prawa wodnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019), pełni państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, realizując zadania państwa w zakresie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa i gospodarki, a także na potrzeby rozpoznania i kształtowania oraz ochrony zasobów wodnych kraju.
Prawo wodne w art. 110 i wydanym na jego podstawie rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny, oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania (Dz. U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1114) nadaje ramy tej służbie, określając, jakie, w jaki sposób, kiedy i komu przekazywane są informacje meteorologiczne i hydrologiczne. Instytut wywiązuje się z tych zobowiązań, a informacje są dostępne bezpłatnie dla wskazanych w prawie podmiotów.
Jednocześnie IMiGW udostępnia w Internecie - na oficjalnej internetowej stronie pogodowej www.pogodynka.pl - mapy radarowe z 3-godzinnym opóźnieniem. Ponadto instytut w sytuacji zagrożeń udostępnia dane radarowe co 10 minut (pojawiają się one w momencie największego zagrożenia, czyli w momencie wydania ostrzeżeń hydrologicznych lub meteorologicznych trzeciego stopnia), a tego nie robi żadna inna służba meteorologiczna w żadnym państwie.
Podkreślić należy, że służby meteorologiczne w innych państwach pobierają opłaty za swoje dane. Najczęściej opłaty te są wyższe niż pobierane przez IMiGW, a pobierane są pomimo finansowania tych służb ze środków publicznych w 100%. Oczywistym dowodem są tutaj cenniki ECOMET-u - służby wszystkich państw (oprócz Holandii oraz Norwegii) oferują swoje dane radarowe odpłatnie.
Instytut, w przeciwieństwie do służb meteorologicznych innych państw, nie jest w pełni finansowany ze środków publicznych. Zachodzi tym samym konieczność wypracowania brakujących środków, a co za tym idzie, IMiGW musi pobierać opłaty za obrazy radarowe.
Bieżące informowanie społeczeństwa to jeden z głównych celów, jaki postawił sobie IMiGW. Ostrzeżenia są zawsze niezwłocznie publikowane na stronie instytutu www.imgw.pl oraz www.pogodynka.pl.
Dodatkowo, w związku z licznymi prośbami użytkowników strony oraz sytuacją pogodową, jaka miała miejsce wiosną oraz latem tego roku (liczne wystąpienia rzek z koryt, duże opady deszczu oraz silne wiatry i burze), IMiGW postanowił rozszerzyć swoją ofertę o kolejne medium. W sposób bezpośredni możemy na dzień dzisiejszy dotrzeć do zainteresowanego użytkownika bez potrzeby korzystania ze strony www.pogodynka.pl. Od 17 września - bo tyle czasu trwało stworzenie i przetestowanie systemu - dostępna jest usługa ostrzeżenia na SMS (w załączeniu pisma przekazuję dokładny opis*)).
W odpowiedzi na pytanie dotyczące wyeliminowania przeciążenia serwerów informuję, że w okresie zagrożenia powodziowego na bieżąco podejmowano działania pozwalające obsłużyć zwiększone potrzeby użytkowników serwisu pogodynka.pl. W dniu 17 maja 2010 r. przepustowość łącza do Internetu została zwiększona z wartości 30 Mb do 50 Mb, a po kolejnej analizie, w dniu 20 maja do 100 Mb.
Aktualnie prowadzone są prace mające na celu zwiększenie dostępności serwisu dla użytkowników przez uruchomienie łącza zapasowego do Internetu i wdrożenie mechanizmów automatycznie przełączających ruch w przypadku awarii łącza podstawowego.
Informuję również, że powstająca obecnie nowa wersja serwisu www.pogodynka.pl uwzględnia większe obciążenie. Nowy serwis zostanie uruchomiony w wydajniejszym środowisku oprogramowania serwera www oraz z zastosowaniem fizycznie wydajniejszych serwerów.

Podsekretarz stanu
Bernard Błaszczyk
Warszawa, dnia 8 października 2010 r


źródło: http://sejmometr.pl/interpelacja/BjZPW/1
Offline
Avatar użytkownika

mazur

Zarejestrowany

Zarejestrowany

 • Posty: 59
 • Dołączył(a): niedziela, 18 gru 2011, 09:31
 • Lokalizacja: 20 km na wschód od Kętrzyna
 • Ostrzeżenia: 1
 • Numer GG: 0

Re: Interpelacje ws. działalności IMGW

Postśroda, 25 sty 2012, 23:03

Bardzo ciekawe materiały, dzięki! Dobrze wiedzieć, że posłowie interweniują w takich kwestiach, a IMGW nawet potrafi się tłumaczyć.

Szkoda, że Pan podsekretarz Błaszczyk sadzi takie bzdury:
Ponadto instytut w sytuacji zagrożeń udostępnia dane radarowe co 10 minut (pojawiają się one w momencie największego zagrożenia, czyli w momencie wydania ostrzeżeń hydrologicznych lub meteorologicznych trzeciego stopnia), a tego nie robi żadna inna służba meteorologiczna w żadnym państwie. Podkreślić należy, że służby meteorologiczne w innych państwach pobierają opłaty za swoje dane.

Podczas gdy Belgia, Francja, Niemcy, a nawet Litwa - na bieżąco i za darmo udostępniają skany radarowe. Już nie mówiąc o USA!
Podpis zawierał reklamę, która jest zakazana i jej niema. Następna próba umieszczenia reklamy zostanie ukarana banem.

Powrót do Służba meteorologiczna w Polsce i na świecie

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron